ยางเสริมผ้าใบ (สีดำ)

เปนแผนยางเสริมผาใบ เพื่อใชสําหรับอัดแทรกรอยตอกันรั่วในงานตอทอน้ํา ทอลม

หรืองานอื่นที่มีลักษณะคลายกัน

ผลิตจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะหภายในเสริมดวยผาใบจํานวนชั้นไมนอยกวา ๑ ชั้น

ความหนา ความกวางและความยาวตามระบุในการใชงานแตละงาน


Visitors: 99,750